دهم معماری داخلی 98-99 هنرستان اکبریه

کتاب شامل فصل های ذیل است: فصل اول : هدف این بخش، اجرای کف پوش های متداول در فضاهای داخلی توسط هنرجویان از طریق کار عملی و مباحث نظری است. فصل دوم : هدف این بخش، نصب لوازم بهداشتی مانند توالت ایرانی، توالت فرنگی و وان توسط هنرجویان در کارگاه های  عملی از طریق تمرین ، بازدید و انجام فعالیت های مختلف است. فصل سوم : هدف این بخش، اجرای دیوارپوش های متداول و پارتیشن سنگی توسط هنرجویان در کارگاه از طریق تمرین، بازدید و انجام فعالیت های مختلف است. فصل چهارم : هدف این بخش، اجرای کف پوش و دیوارپوش پلیمری توسط هنرجو در کارگاه از طریق تمرین، بازدید  و انجام فعالیت های مختلف است. فصل پنجم : هدف این بخش، آشنا   کردن هنرجویان با اجرای ستون، سرستون و پارتیشن پلیمری از طریق آگاهی ، تمرین ، بازدید و انجام فعالیت های مختلف است.