دوازدهم معماری داخلی 98-99 هنرستان اکبریه

دانش فنی تخصصی یکی از درس‌های دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای برای کلیه رشته‌های این شاخه است که یکی از آنها رشته معماری داخلی (ساختمان) و گروه هنر است. این درس جزء دروس اجباری، تخصصی و اصلی بوده و بر اساس پودمانی ارزشیابی می‌شود. هنرجویان برای گذراندن این درس باید حداقل نمره 12 را برای هر پودمان کسب کند. نمره مسمر 5 نمره ای بوده که ضریب 1 دارد و نمره شایستگی یکی از نمره های 1 یا 2 یا 3 می باشد که ضریب 5 دارد. نمره 1 به معنی عدم شایستگی، نمره 2 به معنی قبولی دانش آموز در حد متوسط و نمره 3 به معنی قبولی دانش‌آموز و فراتر از حد انتظار است. در طول دوره تحصیلی نیز هنرآموز می‌تواند آزمون مجدد گرفته و نمره خود را تجدیدنظر کند. درس دانش فنی تخصصی 4 ساعت در هفته را به خودش اختصاص داد. این درس نیز تا حدود زیادی ماهیت تئوریکی دارد .

عناوین سر فصل ها یا پودمان ها برای این درس تخصصی به شرح زیر است :

فصل یا پودمان 1 : سبک‌های معماری داخلی

فصل یا پودمان 2 : فضا و تزئینات در معماری داخلی ایران

فصل یا پودمان 3 : تأسیسیات الکتریکی در معماری داخلی

فصل یا پودمان 4 : تأسیسیات مکانیکی در معماری داخلی

فصل یا پودمان 5 : کسب اطلاعات فنی

این پست آموزشی و دبیرستانی از سایت ایرانی دیتا به دانلود رایگان با لینک مستقیم کتاب دانش فنی تخصصی مخصوص پایه دوازدهم (سال سوم) رشته معماری داخلی در قالب فایل پی دی اف اختصاص یافت .